Thông Tin Giáo Viên

Cô Đặng Châu Anh

Cử nhân sư phạm, Đại học sư phạm Hà Nội 2. Kinh nghiệm 4 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài. Hiện nay đang tham gia giảng dạy tại Trường liên cấp Newton.

Cô Nguyễn Thị Mến

Cử nhân sư phạm, Đại học sư phạm Hà Nội 2. Kinh nghiệm 4 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài.

Cô Vũ Mỹ Linh

Thạc sỹ Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kinh nghiệm 9 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài.

Cô Nguyễn Phương Thảo

Cử nhân sư phạm, Đại học sư phạm Hà Nội. Kinh nghiệm 9 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài.

Cô Nguyễn Thị Huyền

Cử nhân: Khoa Ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kinh nghiệm 13 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài. Hiện nay đang tham gia giảng dạy tại trường quốc tế Nhật Bản.

Cô Hồ Anh Vân

Cử nhân: Khoa Ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Kinh nghiệm 8 năm dạy Tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài. Hiện nay đang tham gia giảng dạy tại trường quốc tế Nhật Bản.
Menu